| Zákony a legislativa

Vývoj loterijního zákona v ČR

1) Zákon č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách = účinnost od 1. 7. 1973, zrušeno 1. 6. 2001 Zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

2) 202/1990 Sb.

ZÁKON
České národní rady
ze dne 17. května 1990
o loteriích a jiných podobných hrách


3) 300/2011 Sb.

ZÁKON
ze dne 6. září 2011,
kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Oblast loterií a jiných podobných her upravují tyto právní předpisy:

Zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 202/1990 Sb."),

Zákon č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrovými družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech, a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů,

Kromě zákona č. 202/1990 Sb. se oblasti loterií a jiných podobných her dotýkají zejména tyto právní předpisy:

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony,

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 253/2008 Sb."),
Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a její slučitelnosti s právními akty Evropské unie


Mezinárodní smlouvy – právní akty EU

Z pohledu evropského práva je oblast loterií a jiných podobných her považována za specifický druh služeb, který je vyloučen z působnosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (dále jen " Směrnice 2006/123/ES").

Z těchto důvodů se i na oblast loterií a jiných podobných her vztahují ustanovení primárního práva EU, konkrétně jde zejména o článek 49 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen "SFEU") upravující právo usazování, článek 56 SFEU, který upravuje volný pohyb služeb v rámci EU, a článek 63 SFEU o volném pohybu kapitálu.

Názor o zvláštní povaze her a sázek, včetně rizika škodlivých následků, potvrzuje i ustálená judikatura SDEU. Soudní dvůr zároveň přiznává členským státům diskreci při regulaci tohoto odvětví: "V tomto kontextu mohou zvláštnosti morální, náboženské nebo kulturní povahy, jakož i morálně a finančně škodlivé důsledky pro jednotlivce a společnost, které souvisejí s hrami a sázkami, odůvodnit existenci dostatečné posuzovací pravomoci vnitrostátních orgánů pro stanovení požadavků, které zahrnuje ochrana spotřebitele a společenského pořádku (rozsudky ze dne 6. listopadu 2003, Gambelli a další, C-243/01, Recueil, s. I-13031, bod 63, jakož i ze dne 6. března 2007, Placanica a další, C-338/04, C-359/04 a C-360/04, Sb. rozhodnutí s. I-1891, bod 47)."

Nadto, s ohledem na skutečnost, že oblast sázek a loterií není na unijní úrovni plně harmonizována, přiznal SDEU členským státům možnost zvolit si vlastní systém opatření, která budou zaručovat dosažení cílů vnitrostátní politiky, a to za podmínky, že přijatá opatření budou v souladu s primárním právem EU.

Z ustálené judikatury Soudního dvora a principu subsidiarity tak vyplývá, že členské státy mohou v této neharmonizované oblasti podle vlastního žebříčku hodnot stanovit cíle své politiky v oblasti hazardních her a případně přesně vymezit požadovanou úroveň a prostředky ochrany za předpokladu, že všechna tato opatření jsou v souladu s primárním právem EU a s požadavky, která jsou na tyto opatření kladena judikaturou Soudního dvora.

/Zdroj: ASPI, Důvodová zpráva k zákonu č. 300/2011 Sb., změna zákona o loteriích a jiných podobných hrách/


Obce mají více pravomocí při regulaci hazardu

(Zákon č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů - daňová reforma):

 • Zpřísňuje se regulace interaktivních videoloterních terminálů (IVT).
 • Novela rozšiřuje pravomoci obcí regulovat, případně zcela zakázat na svém území též karetní hry, kasina, loterie a jiné podobné hry provozované pomocí technických zařízení obsluhovaných sázejícím, IVT a dále loterie a jiné podobné hry povolované podle § 50 odst. 3; u již povolených her mohou obce využít tyto pravomoci po 3 letech od účinnosti novely.
 • Doplněno je zpoplatnění IVT a lokálního herního systému.
 • Novela upravuje i další typy sázkových her – turnaje v kartách.
 • Zpřísňují se požadavky na provozovatele – rozšířením typů her, u kterých je požadován základní kapitál ve výši 100 milionů Kč; ten musí navíc být splacen pouze peněžitými vklady. Posiluje se také průhlednost vlastnické struktury, akcie na majitele nesmí mít nejen provozovatel loterie, ale ani jeho akcionáři, mají-li rovněž formu akciové společnosti.
 • Novela také podstatně zvyšuje horní hranice pokut, například za provozování her v kompetenci ministerstva financí bez povolení z 0,5 mil. Kč na 10 mil. Kč.
 • Upraven je i lokální loterní systém.
 • Právní úpravy loterií se dotkne i daňová reforma (zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů), přesněji řečeno 4. část zákona, účinná od 1. 1. 2012. Podle ní se původní odvod z výtěžku nahrazuje odvodem z loterií a jiných podobných her, blížícím se svou povahou dani včetně placení čtvrtletních záloh. Správu odvodu budou vykonávat finanční úřady. Do dvou měsíců po uplynutí odvodového období bude nutné podat odvodové přiznání. Sazba odvodu činí jednotně 20 % pro všechny druhy loterií a her. U výherních hracích přístrojů a dalších technických zařízení poplyne 80 % odvodu obci, 20 % bude příjmem státního rozpočtu. U ostatních druhů loterií a her je určeno 30 % obci a 70 % pro státní rozpočet.Různé úřady státní správy:

§ 2

Státní kontrolu ve smyslu tohoto zákona vykonávají:
a) zrušeno

b) ministerstva a jiné ústřední správní úřady v rozsahu stanoveném zvláštními zákony,

c) místní orgány státní správy a orgány územní samosprávy, pokud vykonávají státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony,

d) ostatní orgány státní správy, do jejichž působnosti náleží specializovaná kontrola, odborný dozor nebo inspekce podle zvláštních předpisů (dále jen "kontrolní orgány").

Cíl kontroly
Cílem kontroly je ověření, že provozování her podle loterního zákona odpovídá obecně závazným právním předpisům a jiným závazným způsobem uloženým povinnostem,  a že nedochází k jejich porušování. Řádný výkon státního dozoru tak, mimo jiné, přispívá i k omezení rizik a dosažení stanovených cílů.

Předmět kontroly
Předmětem kontrolní činnosti státního dozoru je zejména:

 • kontrola dodržování podmínek loterního zákona,
 • kontrola finančních toků při provozování loterií a jiných podobných her,
 • ochrana společnosti před negativními důsledky hazardu,
 • boj proti nelegálnímu provozování hazardních her.

 


nahoru  |  vytisknout