| Popis závislostí

Závislost je stav, kdy jedinec ke své existenci potřebuje (nebo se domnívá, že potřebuje) určitou okolnost, činnost, látku, věc, osobu, pocit nebo prožitek.

Veškeré živé organizmy, člověka nevyjímaje, jsou pro svou existenci ovlivněny závislostí na fyziologických procesech fungování těla (jídlo, pití, dýchání, látková výměna, ...), ale také různými typy sociálních závislostí (na rodičích, smečce, potřeba kolektivního života, rodiny, ...). Kromě těchto přirozených a pro život nezbytných závislostí se ovšem setkáváme se závislostmi nepřirozenými, nabytými, škodlivými – tedy patologickými závislostmi.

PROČ ČLOVĚK PODLÉHÁ PATOLOGICKÝM ZÁVISLOSTEM?

Nelze obecně říct jednoduchou rovnici, jak závislost vzniká. Většinou se jedná o kombinaci několika neblahých faktorů v životě člověka, které v něm vzbudí neklid, nespokojenost, touhu po změně. Často tak získává vyšší toleranci k riziku vzniku závislosti při hledání úniku z problému, z bolesti (ať už fyzické či psychické), při potřebě nalezení útěchy nebo porozumění. To je většinou pouze startovací motivace, důvodů, proč člověk závislosti nakonec podlehne, je mnoho:

 • dědičné předpoklady
 • hormonální výbava jedince
 • celková psychická a fyzická odolnost člověka
 • sociální problémy, vliv prostředí: nejen vliv sociálně vyloučených oblastí, ale také opačný – potřeba vyrovnat se svému okolí (majetkově, vlivem, postavením)
 • u drogové závislosti to jsou přímo chemické vlastnosti návykových látek a jejich chemické reakce v organizmu člověka
 • nedostatek jiných zájmů, neschopnost hospodařit s volným časem, neefektivní organizace času (rozdělení na pracovní, odpočinkový, atd. – problematické především u workoholiků)
 • souhra nešťastných událostí v životě, neschopnost vyrovnat se s životními nezdary, ztrátami (ale také např. s prudkým vzestupem – ať už na pomyslném společenském žebříčku nebo také rychlé nabytí velkého majetku)

JAK POZNAT PATOLOGICKY ZÁVISLÉHO JEDINCE?

U člověka, který podlehl nějaké formě patologické závislosti, je možné pozorovat několik znaků a změn v chování (samozřejmě absence nebo naopak enormní projev je spojen s typem závislosti)

 • změny dřívějších pravidelných návyků, kontaktů s přáteli, odbourání koníčků a zájmů
 • častější absence v docházce do zaměstnání, často vede až ke ztrátě zaměstnání
 • nezvladatelná touha (chuť) po předmětu závislosti
 • často neochota se o tématu závislosti bavit, podrážděné reakce na případně upozornění, že může jít o závislost
 • postupná celková razantní změna života, životního stylu i náplně dne – vše se podřizuje předmětu závislosti
 • zvyšování přísunu (dávky) předmětu závislosti, vyšší tolerance
 • u mnoha závislostí roste potřeba většího příjmu finančních prostředků pro uspokojení potřeby závislosti, často tak dochází ke kriminálnímu jednání závislého jedince
 • neschopnost abstinence

 
Zdroj informací: www.drogy.net, www.adiktologie.cz,


nahoru  |  vytisknout